จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

breaking news alerts

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ วางแผนการผลิตให้กับเกษตรกรชาวระนอง

วันที่ 17 มี.ค.64 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รอง ผวจ.ระนอง นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา ด.ต.สมนึก โมราศิลป์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียง ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ วางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มาให้บริการความรู้ด้านการเกษตร

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 สถานี ดังนี้ 1. การจัดการสวนปาล์มน้ำมันคุณภาพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดระนอง 2. สถานีการลดต้นทุนในสวนปาล์มน้ำมัน โดยสถานีพัฒนาที่ดินระนอง 3. สถานีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ำมัน โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 4. สถานีเกษตรสร้างเสริมรายได้ในสวนน้ำมัน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง และยังมีนิทรรศการการตลาดเกษตรกร นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Famer, Young Smart Famer และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมออกบูทเครื่องมือจักรกลทางการเกษตรของบริษัทเอกชน และได้มีการนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กร นำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย.

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2051885